HOME / NEWS

 

 

united kingdom flag

GB

New books by Timm Stütz

Timm Stütz - A new book with photographs

Timm Stütz - A new book with photographs

Timm Stütz - A new book with photographs

I would like to inform that my authorship and co-authorship three next books entitled "Fotografisches Gesamtwerk" (complete photographic creativity) - Timm Stütz, "Die zwei vom Hinterhof (Two from the yard)" - Heinz Krumpel and Timm Stütz as well "Spacer między słowem a obrazem (A walk between word and image)" - Jan M. Piskorski and Timm Stütz has just been published.

Timm Stütz

Date: 17 July 2023

 

poland flag

PL

Nowe książki autorstwa Timma Stütza

Informuję, że właśnie zostały wydane 3 kolejne książki mojego autorstwa oraz współautorstwa pt. "Fotografisches Gesamtwerk" (kompletna twórczość fotograficzna) - Timm Stütz, "Die zwei vom Hinterhof (Dwóch z podwórka)" - Heinz Krumpel i Timm Stütz oraz "Spacer między słowem a obrazem" - Jan M. Piskorski i Timm Stütz.

Timm Stütz

Data utworzenia: 17 lipca 2023

 

united kingdom flag

GB

New books by Timm Stütz

Timm Stütz - A new book with photographs

Timm Stütz - A new book with photographs

I would like to inform that my two next books entitled "Antidotum. Ein gegengift zu unmenschlichen zeiten" and "Die 3 Jahre vor dem 3.Weltkrieg" has just been published.

The following stories were the inspirations for the books.

"Antidote. An antidote to inhuman times" ("Antidotum. Ein gegengift zu unmenschlichen zeiten")

Can photography be an antidote - in inhuman times?
What can photography as art really do?
First of all, it is a seemingly uncomplicated and expressive art form.
Everything is allowed, almost everything! Even the paparazzi.
But what does she want?
Impress - with photos others can't or may not take!
From sunset to disaster, everything is in it. She should be in shock!
Like any art.
The more popular the photo, the more popular, right down to the VIP selfie - the stupidest invention.

More and more present: war photography!
Shooting when life is in danger where others can't go, don't want to go! The effect can be painful more repulsive! He brings war to every home.
Make it endurable!
Until we get used to it and images become ineffective.
Worst Photo Score!
If photography is going to make a difference, it should make you think every time you look at it! It must be attractive, not repulsive!
Then it can become an antidote.

"The 3 years before World War III" ("Die 3 Jahre vor dem 3.Weltkrieg")

This book has been written by over twenty co-authors. It's about Karl May, the Crown, war, lost manuscripts and simple questions of the day. It thrives on contradictory and complementary statements. We are talking about truths that no one wants to know either at the beginning or at the end. This is not an easy read, an eclectic book that offers thoughtful pauses with pairs of text and images that make everyday life and reality more bearable.

Timm Stütz

Date: 30 December 2022

 

poland flag

PL

Nowe książki autorstwa Timma Stütza

Informuję, że właśnie zostały wydane kolejne książki mojego autorstwa pt. "Antidotum. Ein gegengift zu unmenschlichen zeiten" oraz "Die 3 Jahre vor dem 3.Weltkrieg".

Inspiracją do powstania książek były poniższe historie.

"Antidotum na nieludzkie czasy" ("Antidotum. Ein gegengift zu unmenschlichen zeiten")

Czy fotografia może być antidotum - w nieludzkich czasach?
Co tak naprawdę może zrobić fotografia jako sztuka?
Przede wszystkim jest to pozornie nieskomplikowana i ekspresyjna forma sztuki.
Wszystko jest dozwolone, prawie wszystko! Nawet paparazzi.
Ale czego ona chce?
Zaimponuj - zdjęciami, których inni nie mogą, a może nie wolno im robić!
Od zachodu słońca do katastrofy, wszystko jest w niej. Powinna być w szoku!
Jak każda sztuka.
Im bardziej popularne zdjęcie, tym popularniejsze, aż do selfie VIP-a - najgłupszego wynalazku.

Coraz bardziej obecna: fotografia wojenna!
Fotografowanie, gdy życie jest w niebezpieczeństwie, gdzie inni nie mogą iść, nie chcą iść! Efekt może być bolesny, częściej odpychający! Wprowadza wojnę do każdego domu.
Uczyń go znośnym!
Dopóki się do tego nie przyzwyczaimy i obrazy staną się nieskuteczne.
Najgorszy wynik fotografii!
Jeśli fotografia ma coś zmienić, powinna skłonić cię do myślenia za każdym razem, gdy na nią spojrzysz! Musi być atrakcyjna, a nie odpychająca!
Wtedy może stać się antidotum.

"3 lata przed III Wojną Światową" ("Die 3 Jahre vor dem 3.Weltkrieg")

Tę książkę napisało ponad dwudziestu współautorów. Chodzi o Karola Maya, Koronę, wojnę, zaginione rękopisy i proste pytania dnia. Rozwija się na sprzecznych i uzupełniających stwierdzeniach. Mówimy o prawdach, których nikt nie chce znać ani na początku, ani na końcu. To nie jest łatwa do czytania, eklektyczna książka, która oferuje przerwy na przemyślenia z parami tekstu i obrazów, które sprawiają, że codzienne życie i rzeczywistość stają się bardziej znośne.

Timm Stütz

Data utworzenia: 30 grudnia 2022

 

united kingdom flag

GB

A new book by Timm Stütz

Timm Stütz - A new book with photographs

I would like to inform that my next book entitled "Adalbert" has just been published. This position is a tribute to Adalbert Stütz, whose life is described in the first 33 pages, while the remaining 200 pages of the book are 44 essays of my own authorship.

The following story was the inspiration for the book.

On September 20, 2018, the surprising news arrived from Bamberg. Publishing director Bernhard Schmid wrote: "I found a manuscript ’Die Kinder Manitus’! I also discovered the following manuscripts: ’Der abgefressene Skalp! Eine Geschichte von Rothäuten und Bleichgesichtern’, ’Die schwarze Sonne. Die Geschichte einer Wiedergeburt. Nach den Aufzeichnungen eines alten amerikanischen Waldläufers’, ’Mana-toi! Roman aus der Entwicklungsgeschichte der Ureinwohner Amerikas’! It looked like a sensation."

Timm Stütz

Date: 17 November 2021

 

poland flag

PL

Nowa książka autorstwa Timma Stütza

Informuję, że właśnie została wydana kolejna książka mojego autorstwa pt. "Adalbert". Pozycja ta jest hołdem dla Adalberta Stütza, którego życie zostało opisane na pierwszych 33 stronach, zaś pozostałe 200 stron książki stanowią 44 eseje mojego autorstwa.

Inspiracją do powstania książki była poniższa historia.

20 września 2018 r. z Bambergu nadeszła zaskakująca wiadomość. Dyrektor wydawnictwa Bernhard Schmid napisał: "Znalazłem rękopis ’Die Kinder Manitus’! Odkryłem też następujące rękopisy: ’Der abgefressene Skalp! Eine Geschichte von Rothäuten und Bleichgesichtern’, ’Die schwarze Sonne. Die Geschichte einer Wiedergeburt. Nach den Aufzeichnungen eines alten amerikanischen Waldläufers’, ’Mana-toi! Roman aus der Entwicklungsgeschichte der Ureinwohner Amerikas’! To wyglądało na sensację!i"

Timm Stütz

Data utworzenia: 17 listopada 2021

 

united kingdom flag

GB

A new photo album by Timm Stütz

Timm Stütz - A new photo album with photographs

I would like to inform that my next photo album entitled "Szczecin’s citizens 1980-2020" is already available. I have shared the full electronic version of the album in PDF format below on my website. I cordially invite to familiarize yourself with this interesting item.

"People have always fascinated me. Especially in photography. Important events that brought many questions before me also had a significant impact on my work. It was also the period when most of people succumbed to the charm of color photography. However, I was interested in black and white photography. It seemed to me, that the photographs similar to graphics, can highlight what color is trying to hide or embellish. The year 1980 caused, that suddenly everything became more and more public. Many previously pressing problems, both social and private, were pushing themselves to the lens like an explosion. Since then, there is nothing more wonderful to me than taking photos...".

More information about the album:

pdf file Full electronic version of the photo album "Szczecin’s citizens 1980-2020"

Timm Stütz

Date: 08 July 2020

 

poland flag

PL

Nowy album fotografii autorstwa Timma Stütza

Informuję, że jest już dostępny kolejny album fotografii mojego autorstwa pt. "Szczecinianie 1980-2020". Pełną wersję elektroniczną albumu w formacie PDF udostępniłem poniżej na mojej stronie internetowej. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą interesującą pozycją.

"Ludzie fascynowali mnie od zawsze. Zwłaszcza w fotografii. Niemały wpływ na moją twórczość miały także następujące po sobie ważne wydarzenia stawiające przede mną wiele pytań. Był to też okres, kiedy większość uległa czarowi fotografii kolorowej. Mnie jednak interesowała fotografia czarno-biała. Wydawało mi się, że zdjęciami zbliżonymi do grafiki można uwypuklić to, co próbuje ukryć lub upiększyć kolor. Rok 1980 sprawił, że nagle wszystko stawało się coraz bardziej publiczne. Wiele dotychczas nabrzmiałych problemów, zarówno społecznych, jak i prywatnych, same pchały się w obiektyw, jak jakaś eksplozja. Od tamtego czasu nie ma dla mnie nic wspanialszego niż fotografowanie...".

Więcej informacji na temat albumu:

pdf file Pełna wersja elektroniczna albumu pt. "Szczecinianie 1980-2020"

Timm Stütz

Data utworzenia: 08 lipca 2020

 

united kingdom flag

GB

Virtual version of the Timm Stütz's exhibition
"80 years/80 photos. Photographs for over-thinking"

I would like to invite to view my photography exhibition entitled "80 years/80 photos. Photographs for over-thinking" in electronic version in "Virtual Gallery of Katowice".


Timm Stütz

Date: 20 June 2020

 

poland flag

PL

Wirtualna wersja wystawy Timma Stütza
"80 lat/80 zdjęć. Fotografie do prze-myślenia"


Zapraszam do obejrzenia mojej wystawy fotografii pt. "80 lat/80 zdjęć. Fotografie do prze-myślenia" w wersji elektronicznej w "Wirtualnej Galerii Katowice".

pdf file Strona internetowa okręgu śląskiego ZPAF

Timm Stütz

Data: 20 czerwca 2020

 

united kingdom flag

GB

A new calendar by Timm Stütz

I would like to inform that there is already available a new calendar for Karl May's book entitled "And Peace on Earth". The calendar is available in paper version at the Karl May Museum in Dresden.

More information about the calendar:

pdf file The calendar 2020 based on the book "And Peace on Earth"

pdf file The Karl May Museum website

Timm Stütz

Date: 23 July 2019

 

poland flag

PL

Nowy kalendarz autorstwa Timma Stütza

Informuję, że jest już dostępny kalendarz mojego autorstwa do książki Karola Maya pt. "A pokój na ziemi". Kalendarz dostępny jest w wersji papierowej w Muzeum Karola Maya w Dreźnie.

Więcej informacji na temat kalendarza:

pdf file Kalendarz na rok 2020 na podstawie książki "A pokój na Ziemi"

pdf file Strona internetowa Muzeum Karola Maya

Timm Stütz

Data: 23 lipca 2019

 

united kingdom flag

GB

A new book by Timm Stütz

Timm Stütz - A new book with photographs

I would like to inform that my next book entitled "The one who knew Winnetou" is already available. I cordially invite to familiarize yourself with this interesting item.

On the website of the publishing house, there is now the possibility of placing orders for this book. Shipment of ordered books by the publishing house is available in October 2019 at the earliest.

More information about the book:

pdf file The book on the website of the publishing house

pdf file Book audio review - mp3 audio file, German, time 5.27 minutes

Timm Stütz

Date: 23 July 2019
Last update: 7 February 2020

 

poland flag

PL

Nowa książka autorstwa Timma Stütza

Informuję, że jest już dostępna kolejna książka mojego autorstwa pt. "Ten który znał Winnetou". Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą interesującą pozycją.

Na stronie internetowej wydawnictwa istnieje obecnie możliwość składania zamówień na tą książkę. Wysyłka zamówionych książek przez wydawnictwo dostępna najwcześniej w październiku 2019 r.

Więcej informacji na temat książki:

pdf file Książka na stronie internetowej wydawnictwa

pdf file Recenzja audio książki - plik audio mp3, język niemiecki, czas 5.27 minut

Timm Stütz

Data utworzenia: 23 lipca 2019
Data aktualizacji: 7 lutego 2020

 

united kingdom flag

GB

A new book with photographs of Timm Stütz

Timm Stütz - A new book with photographs

I inform that a book entitled "Karl May. Fairy tales and visions" is already available. It is illustrated with photographs of my authorship. I cordially invite to familiarize yourself with this interesting item.

Karl May (1842-1912), a "great mystic of the German literature" (Arno Schmidt), defined himself during his creativity's late, symbolist period as a storyteller. Thus, his late, lesser-known works contain a wealth of partly allegorical, partly visionary stories, which he himself called "fairy tales" or "legends". A selection of these figurative, powerful textsbrings the "fairy tales and visions" to an artistic dialogue with photographs of Timm Stütz (* 1938), an internationally renowned photographer whom the Fédération Internationale de l'ArtPhotographique, awarded the title Excellence.

More information about the book:

pdf file Review 1 of the book "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Review 2 of the book "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Part of the book "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file The book on the website of the publishing house

pdf file Book audio review - mp3 audio file, German, time 5.08 minutes

Timm Stütz

Date: 31 July 2018
Last update: 7 February 2020

 

poland flag

PL

Nowa książka z fotografiami Timma Stütza

Informuję, że jest już dostępna książka pt. „Karol May. Bajki i wizje", która jest ilustrowana fotografiami mojego autorstwa. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z tą interesującą pozycją.

Karol May (1842-1912), "wielki mistyk literatury niemieckiej" (Arno Schmidt), określił się w późnym, symbolicznym twórczym okresie jako "gawędziarz". Tak więc, w jego mniej znanej późnej twórczości, znajduje się bogactwo częściowo alegorycznych, częściowo wizjonerskich opowieści, które stawały się bajkami lub legendami Maya. Wybór tych figuratywnych, mocnych tekstów prowadzi "Bajki i wizje" do artystycznego dialogu ze zdjęciami Timma Stütza (* 1938), światowej sławy fotografika, z tytułem Excellence de Fédération Internationale de l‘Art Photographique.

Więcej informacji na temat książki:

pdf file Recenzja 1 książki "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Recenzja 2 książki "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Fragment książki "Karl May. Fairy tales and visions"

pdf file Książka na stronie internetowej wydawnictwa

pdf file Recenzja audio książki - plik audio mp3, język niemiecki, czas 5.08 minut

Timm Stütz

Data: 31 lipca 2018
Data aktualizacji: 7 lutego 2020

 

united kingdom flag

GB

Photography exhibition of Timm Stütz in Szczecin

Timm Stütz - Photography exhibition in Szczecin

I cordially invite to my jubilee photo exhibition on the occasion of the 80-th birthday anniversary entitled "Timm Stütz - 80 years / 80 photos. Photos to think about".
On this occasion on 10 May 2018, a vernissage of works will take place in the Pomeranian Library, accompanied additionally by exhibitions "Peru", "Poland 1958" and "Zeesboots".
In addition, at the same time in other places of Szczecin, my other exhibitions will also take place: "JP II Szczecin 1987" (Pomeranian Dukes' Castle in Szczecin) and "Paris, Dresden a la HCB" (Main Library of the University of Szczecin in Szczecin).

Photography exhibition entitled "Timm Stütz - 80 years / 80 photos. Photos to think about"
Place: The Pomeranian Library, Hall under the Pyramid, Podgórna Street 15/16, Szczecin
Vernissage: Thursday, 10 May 2018, at 17:00
Exposition: until 7 June 2018

More information about the jubilee exhibition:

pdf file Poster

pdf file Famous photographers about Timm

pdf file Jubilee pages

pdf file
Association of Polish Artists Photographers

pdf file Szczecin Photographic Society

Timm Stütz

Date: 01 May 2018

 

poland flag

PL

Wystawa fotografii Timma Stütza w Szczecinie

Serdecznie zapraszam na moją jubileuszową wystawę fotografii z okazji 80 rocznicy urodzin pt. "Timm Stütz - 80 lat / 80 zdjęć. Fotografie do przemyślenia".
Z tej okazji w dniu 10 maja 2018 r. w Książnicy Pomorskiej odbędzie się wernisaż prac, którym towarzyszyć będą dodatkowo wystawy "Peru", "Polska 1958" i "Zeesbooty".
Ponadto w tym samym czasie w innych miejscach Szczecina będą miały również miejsce moje inne wystawy: "JP II Szczecin 1987" (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie) oraz "Paris, Dresden a la HCB" (Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie).

Wystawa fotografii pt. "Timm Stütz - 80 lat / 80 zdjęć. Fotografie do przemyślenia"
Miejsce: Książnica Pomorska, Sala pod Piramidą, ul. Podgórna 15/16, Szczecin
Wernisaż: czwartek 10 maja 2018 r., godz. 17:00
Ekspozycja: do 7 czerwca 2018 r.

Więcej informacji o wystawie jubileuszowej:

pdf file Plakat

pdf file Znani fotograficy o Timmie

pdf file Strony jubileuszowe

pdf file Związek Polskich Artystów Fotografików

pdf file Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne

Timm Stütz

Data: 01 maja 2018